Tập Đoàn VN Japan

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tập Đoàn VN Japan tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân đứng máy dệt may.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN