Evergreen Labs

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Evergreen Labs là một công ty phát triển dự án xã hội và môi trường tập trung vào việc xây dựng các hoạt động kinh doanh có tác động tích cực. Trong 4 năm qua, Evergreen Labs đã hoạt động tích cực và có dự án trong 3 lĩnh vực chính: nông nghiệp sạch (Doanh nghiệp xã hội HealthyFarm), quản lý rác thải (Dự án ReForm) và du lịch bền vững (Mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam VCBT-N).